Habarlar

 • Up-market Large Capacity Pharmaceutical Vaccine Refrigerator

  Bazarda uly kuwwatly derman derman sanjym sowadyjy

  KYC-L650G we KYC-L1100G uly göwrümli derman sanjym sowadyjy sanjym ýa-da laboratoriýa nusgalaryny saklamak üçin durnukly we ygtybarly temperatura gözegçiligini üpjün edýär.Uly markalardan ösen önümleriň ýokary tehnologiýasyny kesgitleýän bu derman sowadyjy, gaty ...
  Koprak oka
 • Make the Most Efficient Use of Your Ultra Low Temperature Freezer

  Ultra pes temperatura doňduryjydan iň netijeli peýdalanyň

  Adatça -80 doňduryjy diýlip atlandyrylýan Ultra pes temperatura doňduryjylar, durmuş ylmy we lukmançylyk ylmy barlaghanalarynda uzak möhletli nusga saklamak üçin ulanylýar.Ultra pes temperatura doňduryjy -40 ° C -86 ° C aralygynda nusgalary saklamak we saklamak üçin ulanylýar.Üçin ...
  Koprak oka
 • Ultra low temperature freezer temperature calibrate method

  Ultra pes temperatura doňduryjy temperaturany kalibrlemek usuly

  Içerki temperatura durnukly bolanda, aşa pes temperatura doňduryjyny açyň -80 dereje ölçäp bilýän kalibrlenen termometri saýlaň.Ultra pes temperaturaly doňduryjy gapyny açyň, doňduryjynyň aňyrsynda alýumin blokyny görüp bileris we alýumin blokynyň aşagynda deşik bar, soň ...
  Koprak oka
 • COVID-19 Vaccine Storage Temperature: Why the ULT Freezer?

  COVID-19 Waksinany saklamagyň temperaturasy: Näme üçin ULT doňduryjy?

  8-nji dekabrda Angliýa Pfizeriň doly tassyklanan we barlanan COVID-19 sanjymy bilen raýatlara sanjym edip başlan ilkinji ýurt boldy.10-njy dekabrda Azyk we derman serişdeleri gullugy (FDA) şol sanjymyň gyssagly ygtyýarlylygyny ara alyp maslahatlaşmak üçin ýygnanyşar.Tizara, cou ...
  Koprak oka
 • Qingdao Carebios Biological Technology Co.,Ltd. obtained the ISO 9001 Quality Management System Certification

  “Qingdao Carebios Biological Technology Co., Ltd.”ISO 9001 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny aldy

  Qingdao Carebios Biological Technology Co., Ltd.Taslama we Ösüş, Laboratoriýa sowadyjy we pes temperaturaly doňduryjylary öndürmek we satmak bilen ISO halkara hil ulgamy şahadatnamasyndan geçmek üçin.Hil kärhananyň durmuşy we janydyr.Men ...
  Koprak oka
 • Preventative Maintenance for your Ultra-Low Temperature Freezer

  Ultra pes temperatura doňduryjy üçin öňüni alyş hyzmaty

  Ultra pes temperatura doňduryjy üçin öňüni alyş hyzmaty, enjamyňyzyň iň ýokary potensialynda işlemegini üpjün etmegiň iň oňat usullaryndan biridir.Öňüni alyş hyzmaty energiýa sarp edilişini gowulaşdyrmaga we doňduryjynyň ömrüni uzaltmaga kömek edip biler.Şeýle hem öndürijiniň kepilligini ýerine ýetirmäge kömek edip biler ...
  Koprak oka
 • Comparision of Medical & Household Refrigerators

  Lukmançylyk we öý sowadyjylaryny deňeşdirmek

  Lukmançylyk nusgalary, dermanlar, reagentler we beýleki temperatura duýgur materiallar üçin sowuk saklaýjy enjamlary nädip saýlamaly.Lukmançylyk sowadyjylary we öý sowadyjylary bilen deňeşdirilende aşakda okanyňyzdan soň, näme saýlamalydygyňyzy anyk düşünersiňiz.Netije: Durnukly temperatura envi ...
  Koprak oka
 • Shandong Food and Drug Administration Commissioner visited Carebios

  Şandong Azyk we neşe serişdelerini dolandyrmak boýunça komissar Carebios-a baryp gördi

  20-nji noýabrda, Şandong Azyk we neşe serişdelerini dolandyryş gullugynyň gurallar bölüminiň gözleg topary Qingdao Carebios Biological Technology Co-a baryp gördi. Gözleg topary kompaniýanyň sergi zalynda we sowuk zynjyr enjamlarynyň önümçilik liniýasynda - dermanhana r ...
  Koprak oka
 • Carebios appliances ensure safe storage of pharmaceuticals and research materials

  Carebios enjamlary, derman önümleriniň we gözleg materiallarynyň howpsuz saklanmagyny üpjün edýär

  Umytlarymyz korona pandemiýasyndan geçmek üçin birnäçe täze sanjymlara esaslanýar.Duýgur sanjymlaryň, derman önümleriniň we gözleg materiallarynyň ygtybarly saklanmagyny üpjün etmek üçin ýokary öndürijilikli holodilnikler we doňduryjylar zerurdyr.“Carebios Enjamlary” sowadyjy üçin önümiň doly görnüşini hödürleýär.Ph ...
  Koprak oka
 • Manifold Freeze Dryers

  Manifold doňduryjy guradyjylar

  “Manifold doňdurma guradyjylary” barada umumy syn Doňdurma guradyşyna giriş enjamlary hökmünde köplenç doňduryjy guradyjy ulanylýar.Işjeň derman serişdesini gözleýän ýa-da HPLC fraksiýalaryny gaýtadan işleýän gözlegçiler, laboratoriýada ilkinji ädimlerinde köplenç doňduryjy guradyjy ulanýarlar.Karar ...
  Koprak oka
 • The Difference Between Water-Jacketed CO2 Incubators & Air-Jacketed CO2 Incubators

  Suw bilen örtülen CO2 inkubatorlary we howa bilen örtülen CO2 inkubatorlarynyň arasyndaky tapawut

  Suw bilen örtülen we howa bilen örtülen CO2 inkubatorlar, barlaghanalarda ulanylýan öýjük we dokumanyň ösüş otaglarynyň iň köp ýaýran görnüşidir.Soňky onýyllyklaryň dowamynda, inkubatoryň her görnüşi üçin temperaturanyň birmeňzeşligi we izolýasiýasy ösdi we üýtgedi, öndürijiligi ýokarlandyrmak we has köp e üpjün etmek ...
  Koprak oka
 • WHY DO BLOOD AND PLASMA NEED REFRIGERATION

  N WHME ÜÇIN GAN WE PLASMA DÜZGÜNLIK GEREK?

  Gan, plazma we beýleki gan komponentleri her gün kliniki we gözleg şertlerinde ömri halas ediji goýberişlerden başlap, gematologiýa synaglaryna çenli köp ulanylýar.Bu lukmançylyk çäreleri üçin ulanylýan ähli nusgalaryň umumy saklanmagy we daşalmagy talap edilýär ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3