Kepillik

Biz yglan edýäris:

Satyn alnan gününden başlap 18 aýyň dowamynda bu enjamda ussatlyk ýa-da materialda haýsydyr bir kemçilik ýüze çyksa, kepillik, asyl satyn alyja, abatlaýyş ýa-da islegimiz boýunça kemçilikli bölegini zähmet ýa-da materiallar üçin tölegsiz çalşarys. bu:

ady

Enjam diňe üpjünçilik zynjyrynda ýa-da enjamda möhürlenen naprýa rangeeniýe diapazonynda ulanylýar we nädogry naprýa; eniýa sezewar edilmeýär;naprýa .eniýe üýtgemeleri, kemçilikli ýa-da nädogry simler, kemçilikli ýa-da açyk predohranitel ýa-da tok öçüriji.We ş.m.

ady

Enjam diňe adaty maksatlar üçin ulanyldy, awariýa üýtgemegine, ýangyna, suw joşmagyna ýa-da Taňrynyň beýleki hereketlerine sezewar edilmedi we asyl nusgasy we seriýa belgisi üýtgedilmedi ýa-da aýrylmady.

ady

Enjam himiki, duz, abraziw tozan we ş.m. arassa atmosferada ulanyldy.

ady

Enjam, rugsatsyz hyzmat inereneri tarapyndan bozulmady ýa-da bejerilmedi.

Bu kemçilik, dileriňiziň kömegi bilen iň ýakyn ussahananyň ýa-da bu kepilligiň şertlerini ýerine ýetirmek üçin ýeke-täk jogapkär kompaniýanyň depesine habar berilýär.

Bu kepillik aşakdakylary öz içine almaýar:

1. Aýna, lampalar we gulplar;
2. Bu kepillik boýunça ýerleşdirilen çalyşmalar.

Kepillik ýerine berilýär we bu ýerde aç-açan görkezilmedik ähli şertleri ýa-da kepillikleri aýyrýar;netijede ýitginiň ýa-da zyýanyň her görnüşi üçin ähli jogapkärçilik aç-açan aýrylýar.Işgärlerimiziň we wekillerimiziň bu kepilligiň şertlerini üýtgetmäge ygtyýary ýok.

Kepillik möhletinden soň ätiýaçlyk şaýlary we mugt tehniki goldaw berýäris.

Enjamlaryňyz şowsuz bolsa, tehnologiýa hyzmat merkezi bilen gysga wagtda habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, düşündirişiňize esaslanyp abatlamaga ýol görkezeris.